รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 งานปรับปรุงอาคาร ศปก.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ๒๙ ก.ย๖๐
2 งานสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
3 ปรับปรุงรั้วรอบเขตยุทธการเฟส 1 ที่ รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
4 งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
5 งานปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
6 งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน  ๒๙ ก.ย๖๐
เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงรั้วรอบเขตยุทธการเฟส 1 ที่ โรงเรียนการบิน ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.6 ๒๐ต.ค.๖๐ 
8 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์รักษาความปอดภัย โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ๒๐ต.ค.๖๐ 
ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐
9 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129, 1130, 1132 และ 1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน)
ที่ รร.การบินโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ ต.ค.๖๐    
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวนที่ โรงเรียนการบิน) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐    
10 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน)
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ ต.ค.๖๐    
  เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐    
11 ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ต.ค๖๐      
  เปิดเผยราคากลางจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.4 ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.5(ก) ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.5(ข) ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐    
12 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน 
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔ต.ค๖๐     
  ประกาศโรงเรียนการบิน จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๔ต.ค๖๐     
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๔ต.ค๖๐     
 13 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129, 1130, 1132 และ 1133
(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน ๒๔ต.ค.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132และ1133 (อาคารที่พักน.ประทวน) ที่ รร.การบิน ๒๔ต.ค.๖๐    
 14 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011
(อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) ๒๔ ต.ค๖๐    
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๔ต.ค๖๐     
15 เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น พร้อมสิ่งอำนวยคาวมสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน  ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.4 ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.5(ก)  ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.6 ๒๕ ต.ค๖๐    
16 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029,1130,1132 และ 1133
(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๓๑ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน) ๓๑ต.ค.๖๐    
  เอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน) ๓๑ต.ค.๖๐    
17  ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029,1130,1132 และ 1133
(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๑ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๓๑ต.ค.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๓๑ ต.ค๖๐    
 18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา 

โรงเรียนการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ พ.ย.๖๐    
19 ประกาศเผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม
ผฝยช.กกศ.รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓ พ.ย.๖๐    
  ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๓ พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนฝึกและอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๓ พ.ย.๖๐    
20 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบินโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓ พ.ย.๖๐    
  ชื่อโครงการ ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๓ พ.ย.๖๐    
21 ประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗ พ.ย.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน เผยแพร่แผน งานปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๗ พ.ย.๖๐    
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ๘ พ.ย.๖๐    
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วรอบเขตยุทธการเฟส 1 ที่ โรงเรียนการบิน ๘ พ.ย.๖๐    
24  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๘ พ.ย.๖๐    
25 ประกาศเผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2
ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐ พ.ย.๖๐    
  ร่างประกาศโรงเรียนการบิน จ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรงุระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
 26 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๐ พ.ย.๖๐    
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ รร.การบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๑๐ พ.ย.๖๐    
 27 ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา ที่ โรงเรียนการบิน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐ พ.ย.๖๐    
  ประกาศราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
28 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(1-6) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(2-6) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(3-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(4-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(5-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(6-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.6  ๑๕พ.ย.๖๐    
29 เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อประปา ที่ โรงเรียนการบิน ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๑๕พ.ย.๖๐    
30 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๖พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๖พ.ย.๖๐    
31 ประกาศเผยแพร่ งานสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ระยะที่ 1)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐พ.ย.๖๐    
32 ประกาศเผยแพร่ งานปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 1)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐พ.ย.๖๐    
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029,1130,1132 และ 1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน)
ที่ โรงเรียนการบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๑พ.ย.๖๐    
34 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
(ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ระยะที่ 1)โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
 35 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก(ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.6  ๒๒พ.ย.๖๐    
 36 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน
(ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบินระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๒พ.ย.๖๐    
37  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก)  ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข)  ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.6  ๒๒พ.ย.๖๐    
 38 เปิดเผยรคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบประปาส่วนที่ 1 ที่ โรงเรียนการบิน ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(1-2) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(3-4) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(5-6) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(7-8) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(9-10) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๒๔พ.ย.๖๐    
39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา
โรงเรียนการบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ ธ.ค.๖๐    
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ระยะที่ 1) 
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๔ ธ.ค.๖๐    
 41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 1) 
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔ ธ.ค.๖๐    
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๖ ธ.ค.๖๐    
44 ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๙ม.ค.๖๑    
45 ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๙ม.ค.๖๑    
  รายละเอียดพัสดุ ๒๙ม.ค.๖๑    
46 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.4 ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.5(ข) ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.6 ๒๒พ.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน ๒๕พ.ค.๖๑