รายพระนามและรายนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
(ตั้งแต่อดีต – ถึงปัจจุบัน)


พ.ศ.๒๔๕๗ – พ.ศ.๒๔๖๑
พันเอก พระยาเฉลิมอากาศ

พ.ศ.๒๔๖๑ – พ.ศ.๒๔๖๓ 
พันตรี หลวงทะยานพิฆาต

พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๔๗๖
ร้อยโท เจริญ  ไชยโกมล 
(พลอากาศโท หลวงเจริญจรัมพร)

พ.ศ.๒๔๗๗ – พ.ศ.๒๔๗๘ 
เรืออากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาส

พ.ศ.๒๔๘๑ – พ.ศ.๒๔๘๓
นาวาอากาศตรี สกล  รสานนท์ 

พ.ศ.๒๔๘๓ – พ.ศ.๒๔๘๔
นาวาอากาศตรี เสนาะ  รักธรรม 


พ.ศ.๒๔๘๕ – พ.ศ.๒๔๘๗ 
นาวาอากาศเอก ม.ล.ประวาศ  ชุมสาย


พ.ศ.๒๔๘๗ – พ.ศ.๒๔๙๐
นาวาอากาศเอก ม.ร.ว.บุลณรงค์  ลดาวัลย์

พ.ศ.๒๔๙๑ – พ.ศ.๒๔๙๒
นาวาอากาศโท ศิริ  เมืองมณี

พ.ศ.๒๔๙๒ – พ.ศ.๒๔๙๕ 
นาวาอากาศเอก น้อย  ศุกระจันทร์

พ.ศ.๒๔๙๕ – พ.ศ.๒๔๙๖
นาวาอากาศโท เปล่ง  พจนะศิลป์

พ.ศ.๒๔๙๖ – พ.ศ.๒๕๐๐ 
นาวาอากาศโท วงศ์  พุ่มพูลผล 

พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๓
พลอากาศตรี กร  กนิษฐานนท์

พ.ศ.๒๕๐๓ – พ.ศ.๒๕๑๒
พลอากาศตรี คำรณ  ลีละศิริ

พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๕
พลอากาศตรี ประสาน  ลีลาลัย

พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ.๒๕๑๙ 
พลอากาศตรี ประยุทธ  ประจวบเหมาะ

พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๒๑
พลอากาศตรี บัณฑิต  โชติชนาภิบาล

พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๒๒
พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์

พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๔
พลอากาศตรี จำลอง  ปุณณะกิตติ

พ.ศ.๒๕๒๔ – พ.ศ.๒๕๒๗
พลอากาศตรี บุญส่ง  ดำรงรัตน์

พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๐
พลอากาศตรี ประชุม  ฉายศิริ

พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๓
พลอากาศตรี ธีร์ศิลป์  คัมภีรญาณนนท์

พ.ศ.๒๕๓๓ – พ.ศ.๒๕๓๖ 
พลอากาศตรี ปรีชา  นิยมไทย

พ.ศ.๒๕๓๖ –พ.ศ.๒๕๓๘
พลอากาศตรี จักรทิพย์   จันทนา

พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๐ 
พลอากาศตรี สมมิตร  ณ บางช้าง

พ.ศ.๒๕๔๐ –พ.ศ.๒๕๔๒ 
พลอากาศตรี อดิเรก  จำรัสฤทธิรงค์

พ.ศ.๒๕๔๒ –พ.ศ.๒๕๔๖
พลอากาศตรี อาคม  กาญจนหิรัญ

พ.ศ.๒๕๔๖ –พ.ศ.๒๕๔๘ 
พลอากาศตรี ดนัย  นันทะศิริ

พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๑
พลอากาศตรี วิโรจน์ นิสยันต์ 

พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๕
พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗
พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์  

พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙
พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม